Przejdź do treści

Kontrakt terapeutyczny

   Kontrakt terapeutyczny to zasady i cele współpracy ustalane pomiędzy terapeutą a Klientem przed rozpoczęciem terapii. Nie muszą one zostać spisane, mogą mieć formę ustaleń ustnych

   W moim gabinecie psychologiczno- seksuologicznym obowiązują następujące zasady:

   1. Początkowe sesje konsultacyjne służą ustaleniu celów terapii, częstotliwości spotkań. Cele terapii mogą ulec zmianie w trakcie procesu terapeutycznego, po wspólnym ustaleniu przez terapeutę i Klienta.
   1. Terapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia się im tylko niezbędne informacje, zawsze za wiedzą pacjenta.
   1. Klient ma prawo zrezygnować z terapii, powiadamiając o tym uprzednio terapeutę. Zaleca się wówczas odbycie jeszcze jednej, końcowej sesji, podczas której następuje omówienie i podsumowanie przebiegu oraz osiągnięć dotychczasowego procesu terapeutycznego.
   1. Terapeuta może odmówić rozpoczęcia lub kontynuowania terapii jeśli uzna, że w danym przypadku nie jest w stanie pomóc Klientowi. W takiej sytuacji może zaproponować mu innego terapeutę lub miejsce, gdzie może uzyskać właściwą pomoc.
   1. Terapeuta ma prawo odmówić bądź przerwać terapię również w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobra osobiste, łamie postanowienia niniejszego kontraktu lub gdy częsta nieobecność Klienta uniemożliwia osiągnięcie założonych celów terapii.
   1. Terapeuta zobowiązuje się do uczestniczenia w regularnej superwizji oraz ciągłego kształcenia się.
   1. Podwyższanie opłat z powodu inflacji jest zapowiadane z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.
   1. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Nie ma możliwości jej przedłużenia, więc w przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję.
   1. Jeżeli Klient odwoła pierwszą lub kolejną z umówionych sesji później niż 24 godziny przed spotkaniem, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za terapię.